Llinellau Craidd y Cymoedd – Peirianydd Adeiladau a Sifil Ref: AM09985

Beth yw diben y swydd hon?

Arwain a llywio’r tîm Peirianneg Adeiladau a Sifil yn effeithiol yn ei waith archwilio, cynnal a chadw a gwaith sy’n gysylltiedig â phrosiectau ar gyfer asedau Isadeiledd Llinellau Craidd y Cymoedd (CVL) Adeiladau a Sifil i fodloni’r safonau perthnasol. Ysgogi diwylliant o drawsnewid mewn perthynas â diogelwch a pherfformiad asedau, gan sicrhau gwelliant parhaus a chyflawni strategaethau diogelwch, cydymffurfiaeth a pherfformiad, gan ddilyn prosesau busnes er mwyn cyflawni asedau sy’n cydymffurfio ac sy’n perfformio’n dda drwy dîm amlddisgyblaethol diogel.

Beth yn union fydd y gwaith?

 • Fel gweithiwr proffesiynol ym maes Adeiladau a Sifil, datblygu a rheoli’r broses o roi’r cynlluniau busnes cynnal a chadw blynyddol ar waith, gan sicrhau bod gwaith yn cael ei flaenoriaethu’n gywir ac y caiff gwaith ei gyflwyno yn ôl y cynllun ac o fewn cyfyngiadau cyllidebol y cytunwyd arnynt
 • Arwain a rheoli’r tîm peirianneg Adeiladau a Sifil i gyflawni rheolaeth asedau gyfannol, nodi cyfraddau dirywio, effeithiolrwydd ymyriad cynnal a chadw ac amserlenni adnewyddu gorau posib i leihau costau cyffredinol asedau.
 • Arwain a llywio’r cylch gwella parhaus. Nodi mentrau i wella diogelwch, perfformiad asedau, dibynadwyedd, cynhyrchiant a mentrau i wella effeithlonrwydd. Cydlynu cynigion i adnewyddu asedau ac, mewn cydweithrediad â thîm Rheoli Asedau CVL, fonitro amserlenni cyflawni yn unol â chyflwr asedau, gan gynnwys safleoedd adnewyddu a ohiriwyd.
 • Arwain a rheoli’r tîm peirianneg Adeiladau a Sifil er mwyn iddo gydymffurfio â’r broses rheoli sicrwydd, creu strategaeth adolygu sy’n nodi diffyg cydymffurfiaeth â’r safonau ac yn ei atal. Gwirio bod gweithgareddau archwilio a chynnal a chadw’n cael eu cwblhau yn unol â pholisïau, gweithdrefnau a safonau, gan nodi diffyg cydymffurfiaeth, ei gyflwyno a chymryd camau priodol lle bo angen.
 • Arwain a rheoli’r tîm peirianneg Adeiladau a Sifil wrth gyflawni iechyd a diogelwch, gan greu cynllun ar gyfer archwilio a monitro i wella perfformiad diogelwch yn barhaus a dylanwadu ar newid mewn diwylliant. Rheoli’r trefniadau sy’n berthnasol i ddiogelwch, hyfforddiant a chymhwysedd staff a sicrhau cydymffurfiaeth o ran systemau asesu cymhwysedd.
 • Datblygu a rheoli’r tîm peirianneg Adeiladau a Sifil, monitro i sicrhau bod adnoddau digonol ar gael i ddarparu gweithlu hyblyg, cymwys, medrus ac effeithiol bob amser, a rheoli lles, defnydd o offer a lefelau blinder staff. Ymgymryd â theithiau diogelwch, goruchwyliaeth dros staff, ansawdd gwaith a gwiriadau cyflwr asedau priodol.
 • Datblygu a gwella perthnasoedd â rhanddeiliaid a chyflenwyr allweddol.
 • Nodi a rheoli’r broses o gyflwyno systemau newydd ar y rhwydwaith, lle bo’n berthnasol, gan gynnwys cymeradwyo systemau/diogelwch a’u monitro fel bod prosesau a dogfennaeth yn bodoli ar gyfer defnydd parhaus y rhwydwaith.
 • Llywio neilltuad prydlon o ddyletswyddau Rheolaeth Dylunio Adeiladu (CDM) ar gyfer yr holl weithgareddau cynnal a chadw, a’u cyflawni pan fyddant wedi’u neilltuo.
 • Cyflawni’r dyletswyddau perthnasol a neilltuwyd yn unol â Chynllun Rheoli Peirianneg CVL i gynnwys y swydd o Reolwr Peirianneg Adeiladu (CEM).
 • Creu strategaeth ar gyfer cynlluniau parodrwydd at y tywydd sy’n datblygu ac arwain a llywio’r tîm wrth gyflawni’r cynllun yn ddiogel.

Beth ydym yn chwilio amdano?

Sgiliau, Cymwysterau a Hyfforddiant Hanfodol:

 • Meddu ar sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol cryf. Byddwch yn uniaethu’n dda â chydweithwyr, cwsmeriaid a chyflenwyr ar bob lefel
 • Byddwch yn uchel eich cymhelliad, yn gallu cymryd cyfrifoldeb a gweithio gyda goruchwyliaeth isel, dan bwysau ar adegau, a bydd gennych sgiliau trefnu ardderchog. Byddwch yn gallu gweithio ar sawl tasg ar yr un pryd ac ail-flaenoriaethu i ddiwallu anghenion a bodloni terfynau amser prosiect mewn amgylchedd tîm.
 • Byddwch yn meddu ar wybodaeth, profiad a dealltwriaeth mewn perthynas â manylebau a safonau technegol yr archwiliadau adeileddol, gwaith cynnal a chadw neu asesu yn y diwydiant rheilffyrdd.
 • Gradd mewn Peirianneg Sifil neu Adeileddau a meddu ar y cymhwyster proffesiynol cyfwerth
 • Byddwch yn gyfarwydd â defnyddio cyfrifiaduron ac yn gwbl gyfarwydd â phecyn Microsoft Office
 • Cerdyn PTS
 • Trwydded Yrru lawn y DU

Sgiliau, Cymwysterau a Hyfforddiant Dymunol:

 • Gwybodaeth am asedau Adeiladau a Sifil Network Rail a sut y cânt eu rheoli.
 • Profiad perthnasol o weithio mewn swydd beirianneg mewn amgylchedd gweithredu’r rheilffyrdd
 • Byddwch yn gyfarwydd â System Rheoli Asedau Cwmnïoedd

Publicada el 23-09-2019

Área funcional: Consultoría

Cardiff, Gales, Reino Unido

Tipo de contrato: Permanent